Bescherming persoonsgegevens

Gegevens van je bedrijf en contactpersonen die we via het gebruik van onze internetsite verkrijgen, worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

  • Gegevens die je actief opgeeft over jezelf en de contactpersonen, zoals bijvoorbeeld e-mailadressen en adresgegevens.
  • Gegevens over het gebruik van onze internetsite zoals bezochte pagina's en de frequentie waarmee deze pagina's bezocht zijn.

De gegevens die je verstrekt over je bedrijf leggen we in een bestand vast. Deze gegevens worden niet aan een derden ter beschikking gesteld maar worden gebruikt voor zowel statistische analyses als analyses per bedrijf. Er wordt gebruik gemaakt van een statistisch programma dat registreert hoe vaak onze internetsite wordt bezocht, via welke links dat gebeurt etc. Ook maken wij gebruik van cookies. Indien je daar bezwaar tegen hebt, verzoeken we je internetbrowser zodanig in te stellen dat deze het plaatsen van een cookie meldt, zodat je deze vooraf kunt weigeren. We wijzen je er op dat het niet te voorkomen is dat derden bijvoorbeeld de frequentie waarmee je onze internetsite bezoekt op naam kunnen registreren.

Intellectuele eigendomsrechten
Indien je ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld een tip die voor meerdere klanten van belang is, geef je ons daarmee het recht je bericht op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. Uiteraard geldt dit niet voor bedrijfsgegevens. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze internetsite, zoals de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij ons en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben.

Veiligheid
Gegevens die je opgeeft bij registratie en bestellingen worden via een beveiligd protocol over het net gestuurd. Wij laten dagelijks een viruscheck uitvoeren, teneinde zoveel mogelijk te waarborgen dat onze internetsite virusvrij is en blijft. Echter kunnen we de virusvrijheid van onze internetsite niet garanderen.

Prijzen & promoties
Aan het samenstellen van de informatie die gepubliceerd wordt via onze internetsite wordt een grote mate van zorg besteed. Wij kunnen, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, echter niet altijd voorkomen dat hierin onjuistheden voorkomen. 

Phishing
Wees alert op Phishing. Phishing betekent dat criminelen e-mails versturen, zogenaamd uit naam van DESTIL waarin ze naar jouw persoonlijke (inlog)gegevens vragen. Wij zullen hier nooit via e-mail naar vragen. Geef gegevens dus nooit op als je niet zeker bent van de afzender.

Privacy policy 

Wij respecteren je privacy en verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze verstrekt hebt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Quofi
Website: https://www.quofi.nl/
Inschrijfnummer KvK: 18023747
BTW-nummer: NL005514745B02

2. E-mailadres

a. Wij kunnen je, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet hebt aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van je gegevens. Bovendien word je in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van je e-mailadres.
b. Bij het verzamelen van je e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming hebt verleend.

3. Postadres

Wij gebruiken je postadres alleen voor het verzenden van informatie die je hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken je telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
a. de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
2. je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren je gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

7. Veiligheid overdragen en ontvangen gegevens

a. Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector

8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria
a. Op de pagina waar je persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
c. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
d. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
e. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
f. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren kun je contact met ons opnemen via info@quofi.nl.

10. Contact

Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen:
a. Op het volgende e-mailadres: info@quofi.nl
b. Op het volgende telefoonnummer: 013-4653355

Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.